HONORARIUM

 

 

Honorarium za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym klientem indywidualnie. Kancelaria prowadzi elastyczną politykę finansową, tym samym oferta jest dostosowana do możliwości finansowych klienta.

Kancelaria stosuje następujący system rozliczenia z klientem :

ryczałtowy:
System stosowany przy stałej bądź doraźnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Wynagrodzenie jest ustalane podczas indywidualnych negocjacji z Klientem w formie miesięcznego ryczałtu. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od wstępnej analizy nakładu pracy. Sprawy sądowe rozliczane są na odrębnych zasadach w zależności od wartości przedmiotu sporu bądź charakteru sprawy.

godzinowy:
Wynagrodzenie jest naliczane stosownie do ilości godzin poświęconych na wykonanie czynności według ustalonej wcześniej z Klientem stawki za godzinę.

ryczałtowe za określone zadanie
Ustalona z Klientem kwota wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego zadania.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej i występowanie przed Sądami
Ustalona wspólnie z Klientem kwota wynagrodzenia za prowadzenie sprawy i występowanie przed Sądem, uwzględniająca możliwości finansowe Klienta, uzależniona od wartości przedmiotu sporu bądź charakteru sprawy.